Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1031
Title: Haalbaarheidsstudie van een aardbeienbedrijf
Authors: BRANDS, Ine
Issue Date: 2006
Abstract: In deze eindverhandeling wordt getracht een ondernemingsplan uit te werken voor een bedrijf gespecialiseerd in het telen van aardbeien. Het eerste hoofdstuk bevat een uitdieping van de probleemstelling met bijhorende onderzoeksvragen die in deze eindverhandeling behandeld worden. Verder worden de gebruikte onderzoeksmethoden doorgenomen. Hoofdstuk twee haalt de theorie aan met betrekking tot het ondernemingsplan. De indeling van het ondernemingsplan uitgewerkt in deze eindverhandeling is gebaseerd op de rangschikking van Houben en Van Looy (1995). Achtereenvolgens worden het marketingplan, het productieplan, het personeelsplan en het financieel plan besproken. De theoretische richtlijnen worden toegepast in de praktijk door middel van het opstellen van een ondernemingsplan voor een aardbeienbedrijf. Als vertrekbasis wordt in hoofdstuk drie een algemeen beeld geschetst middels situering van de sector in de Belgische en Europese context. Hierin wordt eerst cijfermateriaal gegeven omtrent de Belgische arealen aardbeien, de productie en aanvoer bij de veilingen en enkele bedrijfskarakteristieken. Verder wordt de buitenlandse handel in aardbeien beschreven met behulp van in- en uitvoergegevens en de aardbeiproducerende landen van Europa. Ook in de land- en tuinbouw is de keuze van de ondernemingsvorm bepalend voor verschillende bedrijfseconomische aspecten. Hoofdstuk vier bespreekt de verschillen tussen het ondernemen als natuurlijke persoon en het ondernemen als rechtspersoon in de land- en tuinbouw. Onder meer de eenmanszaak, de samenuitbating of burgerlijk maatschap en de verschillende iii - iv - vennootschappen komen aan bod met hun voor- en nadelen. Het eerste plan, het marketingplan, wordt behandeld in hoofdstuk vijf. Vooreerst wordt een beschrijving gegeven van het productengamma, meer bepaald de verschillende vari¨eteiten op de Belgische markt. Vervolgens wordt de markt geanalyseerd met een beschrijving van de consument, de trends waarop kan worden ingespeeld door middel van marktsegmentatie en productdifferentiatie en de verwerkingsindustrie als zijnde eindafnemer van verse aardbeien. Daarna wordt de concurrentie besproken die wordt opgesplitst in vijf soorten, namelijk directe concurrentie, leveranciers, afnemers, substituten en potenti¨ele toetreders. Uiteindelijk wordt een verkoopplan opgemaakt. Hierin wordt het productbeleid, het distributiebeleid, het prijsbeleid en het publiciteitsbeleid bepaald. Om af te sluiten worden de sterktes, de zwaktes, de kansen en bedreigingen, afgeleid uit het voorgaande, gebundeld. Het productieplan, uitgediept in hoofdstuk zes, bevat een beschrijving van de uit te voeren taken tijdens het productieproces en bij de verschillende teeltsystemen. Voorts worden de voorraadpolitiek, de kwaliteitscontrole, de vestigingsplaats, de vergunningen en de uitbestedingen kort aangehaald. Hoofdstuk zeven licht het personeelsplan toe. Dit vierdelig plan omvat het organogram, de personeelsplanning, de sociale administratie en de beloning. Hierbij wordt nog een fragment toegevoegd dat een inzicht geeft in de inkomens in de land- en tuinbouw, meerbepaald in de aardbeiensector. Als sluitstuk van elk ondernemingsplan, wordt in hoofdstuk acht het financieel plan uitgewerkt. Omdat dit onderzoek handelt over een sector kan de normale indeling, zoals beschreven in hoofdstuk twee, niet gevolgd worden. Eerst wordt er dieper ingegaan op de fiscaliteit. Specifiek voor de land- en tuinbouw, is een speciale regeling uitgewerkt die hier wordt besproken met voor- en nadelen. Tot slot wordt voor vier teelten (openluchtteelt, verlate teelt, teelt onder tunnels en teelt in serres) een kostenraming gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een investeringsplan en een exploitatiebegroting. - v - In het negende hoofdstuk wordt een algemeen besluit voorgesteld, waarin de voornaamste conclusies worden getrokken.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1031
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
brands_ine.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.