Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1046
Title: Economische analyse van de inactiviteitsval in Vlaanderen
Authors: DEFERM, Dries
Issue Date: 2006
Abstract: De huidige welvaartsstaat brengt naast zijn talrijke positieve aspecten ook nadelen met zich mee. Zo zijn er de financiële vallen in de werkgelegenheid. Het thema van deze financiële vallen verwijst naar het conflict tussen een rechtvaardige inkomensverdeling en een efficiënt werkende arbeidsmarkt. Wanneer werken niet meer of slechts weinig extra oplevert vanwege de te betalen belasting en sociale premies, vanwege het wegvallen of verminderen van sociale voordelen en vanwege bijkomende kosten die verbonden zijn aan werk dan zal een burger slechts een bescheiden financieel voordeel hebben om een arbeidsbestaan te verkiezen boven een situatie van uitkeringsafhankelijkheid of inactiviteit. Op deze manier geraken betrokkenen in een zogenaamde “werkloosheidsval”, ook wel “afhankelijkheidsval” genoemd. Dit eindwerk gaat in op deze afhankelijkheidsval en bevat een economische analyse over de mogelijke totstandkoming ervan. In het eerste deel wordt de geschiedenis van de welvaartsstaat beschreven. Deze bespreking gebeurt aan de hand van vijf periodes om zo te komen tot de huidige stand inzake. Daarnaast wordt dieper ingegaan op deze hedendaagse toestand, ook wel actieve welvaartsstaat genoemd. Tenslotte wordt er een theoretische definitie van de financiële vallen gegeven. Deel twee behandelt eerder onderzoek aangaande de werkgelegenheidsvallen. Meerbepaald wordt de problematiek omtrent het “lonend maken van werk” voor de Belgische arbeidsmarkt vanuit Europees perspectief geschetst aan de hand van internationale bronnen. Het resultaat van België wordt daarin naast dat van de andere landen van de Europese Unie geplaatst. Internationale indicatoren hieromtrent geven aan dat het risico op financiële vallen in ons land duidelijk hoger ligt dan het gemiddelde in de Europese Unie. Om dit deel te beëindigen komen nog enkele specifieke Belgische elementen aan bod waarvoor het “lonend maken van werk” belangrijk kan zijn. Zo worden de uitkeringen van personen vanwege de RVA of in het kader van het leefloon geplaatst tegenover het BBP (Bruto Binnenlands Product). Definities van het begrip inactiviteitsval en de problematiek aan de onderkant worden in een eerste hoofdstuk van het derde deel besproken. Het tweede hoofdstuk van dit deel is gewijd aan het verschil tussen de fiscale behandeling van vervangingsinkomens enerzijds en beroepsinkomsten anderzijds. Het vierde deel bespreekt de sociale voordelen en tegemoetkomingen die er in België voorkomen. Een eerste hoofdstuk geeft de definitie van sociale voordelen vanuit Europees perspectief weer. De twee volgende hoofdstukken van dit deel maken een kritische inventaris op van de wettelijke en reglementaire bepalingen die een rol spelen in de problematiek van de financiële vallen. Het gaat in een tweede hoofdstuk om de bepaling en reglementering inzake de werkloosheidsvergoedingen en het leefloon. In een derde hoofdstuk komen vervolgens inkomensafhankelijke voordelen aan bod. Voor elk van deze voordelen wordt een korte inhoud, de doelgroep, het bedrag en desbetreffende wetsartikels weergegeven. In deel vijf wordt een empirische analyse van de inactiviteitsval in Vlaanderen uitgevoerd. Gelet op het hoge aantal denkbare situaties is een exhaustieve analyse onmogelijk. Derhalve moeten een aantal hypotheses gemaakt worden, met name inzake de samenstelling van het gezin, de hoogte van het loon en de sociale uitkeringen. Op grond van de gekozen hypotheses worden verschillende gezinscategorieën beschouwd. Vervolgens wordt voor elk gedefinieerd gezinstype berekend in welke mate het beschikbaar inkomen verandert als gevolg van een toename van de arbeidstijd. Het betreft de onmiddellijke inkomensverandering op korte termijn. Hoe kleiner het netto inkomensverschil tussen de twee bestudeerde situaties, hoe groter het risico van een financiële val. Uit de resultaten van deze berekeningen blijkt dat er voor de overgrote meerderheid van onderzochte gezinstypes sprake is van een inactiviteitsval. Deze gezinscategorieën worden niet gestimuleerd om hun inkomenspositie te verbeteren en blijven daardoor gevangen in een zwakke sociale positie. Uitgebreide inkomensvoorzieningen en een hoge fiscale en parafiscale druk op arbeid leiden tot gebrekkige financiële prikkels om de overstap van werkloosheid naar laagbetaald werk te maken.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1046
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
deferm_dries.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 23, 2022

Download(s)

8
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.