Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1125
Title: Slaagkansen van privé-managers in de overheid
Authors: L'ORTYE, Sarah
Issue Date: 2006
Abstract: In de jaren ’80 was één van de belangrijkste politieke kopzorgen het herpositioneren van publieke organisaties. Dit was vooral een gevolg van de gebrekkige werking van de bureaucratische organisatievorm, die kenmerkend was voor de publieke sector. Om dit te bereiken werden in België privé-managers door overheidsbedrijven aangetrokken en werd onder andere het bestuur van de federale overheid gemoderniseerd (Copernicushervorming). Eén van de doelstellingen van de Copernicushervorming was de federale overheid voorzien van de ontbrekende managementcapaciteiten door het openstellen van de vacatures voor topfuncties voor externen en dus eveneens voor managers uit de privé-sector. De bedoeling van deze eindverhandeling is de slaagkansen van privé-managers in de overheid te onderzoeken. Om het onderzoeksgebied af te bakenen heb ik gekozen voor managers in overheidsbedrijven en federale overheidsdiensten. Via interviews met topmanagers in overheidsdiensten heb ik relevante literatuur getoetst aan de praktijk en heb ik de slaagkansen van privé-managers in de overheid bestudeerd. Deze eindverhandeling bestaat dus uit twee delen, namelijk de literatuurstudie en de interviews met overheidsmanagers. Uit de literatuurstudie blijkt dat het begrip management niet alleen van toepassing is op de privé-sector, maar eveneens op de publieke sector. De functies van management zijn plannen, organiseren, leiden en controleren. Wanneer men spreekt over specifiek overheidsmanagement wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen extern of maatschappijgericht beleid en intern bestuurlijk beleid. Bij overheidsmanagement moet men ook rekening houden met de politieke component die in de privé-sector niet aanwezig is. Volgens Mintzberg kan de taak van de manager beschreven worden in termen van verschillende rollen, namelijk interpersoonlijke, informatie- en besluitvormingsrollen. Dit geldt zowel voor een privéals voor een overheidsmanager. Vroeger beweerde men dat de inzet voor een maatschappelijk relevante dienstverlening overheidsmanagers het meest onderscheidt van privé-managers maar de afgelopen jaren zien we echter dat het ethische aspect ook in de privé-sector steeds meer aan belang toeneemt. Inzake het onderscheid tussen publieke en private organisaties worden in de literatuurstudie de volgende verschillen vermeld: de doelstelling, de verschillende beoordeling van rendement en de besluitvorming. Ook zijn er een aantal gelijkenissen tussen de twee sectoren. Het louter inventariseren van potentiële verschillen is echter minder belangrijk dan de vraag in welke mate de organisatorische verschillen een wezenlijke impact hebben op het beheer van publieke en private organisaties. We gaan ervan uit dat publieke organisaties in de eerste plaats organisaties zijn en generieke principes voor organisaties bijgevolg in de publieke sector van toepassing zullen zijn. Publieke managers moeten echter wel rekening houden met het publieke karakter van hun organisatie. Openbare besturen worden meestal gekenmerkt als een klassieke bureaucratische organisatie. Een belangrijke actuele uitdaging van het overheidsmanagement is de hervorming van deze organisatievorm. In België heeft de regering bijvoorbeeld in 2000 de Copernicushervorming uitgewerkt om de federale besturen te hervormen. De krachtlijnen van de hervorming bestonden uit de depolitisering van de federale overheid, het veranderen van de verhouding tussen politiek en administratie, het invoeren van het mandaatsysteem voor topmanagers en het vernieuwen van het personeelsbeleid. Men zou meer een beroep gaan doen op de ambtenaren bij de beleidsvoorbereiding via de oprichting van federale overheidsdiensten en de ministeriële kabinetten afslanken en geleidelijk afschaffen. De Copernicushervorming voerde naast het mandaatsysteem voor topmanagers een andere hervorming aan de top door. Vanaf nu mochten externen zich namelijk ook kandidaat stellen voor een job van topmanager bij de federale overheid. Uit de literatuurstudie blijkt echter dat de openstelling van de vacatures voor externen niet het gewenste effect heeft gehad, aangezien een absolute minderheid van de geselecteerde topmanager niet voor de overheid werkte in hun laatste functie. Het vervangen van de ministeriële kabinetten door federale overheidsdiensten is eveneens niet gebeurd. In het tweede deel van deze eindverhandeling worden de resultaten van de literatuurstudie getoetst via diepte-interviews met managers, die tewerkgesteld zijn in overheidsbedrijven en in federale overheidsdiensten. Opvallend is dat de resultaten van de literatuurstudie grotendeels overeenkomen met de antwoorden van de respondenten inzake de verschillen tussen de twee sectoren en de visie van de respondenten over de Copernicushervorming. Over het ethische aspect in de twee sectoren waren de meningen echter verdeeld. Sommige respondenten vinden ethiek in beide sectoren even belangrijk terwijl anderen ethiek om geld te verdienen minder belangrijk vinden dan ethiek om het algemeen belang te dienen. Omtrent het inbrengen van privé-managers in de overheid zijn de meeste respondenten van mening dat dit een positieve invloed heeft op het organisatorisch management maar dat de slaagkansen problematisch zijn. In overheidsbedrijven zijn er zeker slaagkansen voor privé-managers als ze kunnen omgaan met het politieke aspect van een publieke organisatie. Voor managers in federale overheidsdiensten moet men een onderscheid maken tussen managers die tewerkgesteld zijn in de horizontale federale overheidsdiensten en de verticale federale overheidsdiensten. In het eerste geval zijn de slaagkansen relatief hoog en in het tweede geval lager omdat managers in deze federale overheidsdiensten nood hebben aan een grondige terreinkennis die in de privé-sector niet aanwezig is.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1125
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
l'ortye_sarah.pdf581.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 25, 2022

Download(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.