Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNESKENS, Stijn-
dc.date.accessioned2007-01-05T14:52:04Z-
dc.date.available2007-01-05T14:52:04Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1156-
dc.description.abstractMomenteel evolueert het ondernemingslandschap in Vlaanderen naar een aaneenschakeling van vele KMO’s. De welvaart van Vlaanderen in de toekomstige decennia is dan ook grotendeels afhankelijk van het succes deze KMO’s. Om succesvol te zijn hebben ondernemingen behoefte aan een goed meet - en managementsysteem, dat is afgeleid van de capaciteiten en strategieën van de onderneming. Een populair managementsysteem dat vanaf de jaren ‘90 is opgekomen is de Balanced Scorecard. Het concept van de Balanced Scorecard blijkt echter moeilijk toepasbaar in KMO’s. Met name de software, die instaat voor het beheer en rapportering van de Balanced Scorecard, is te duur voor de meeste KMO’s. Als alternatief werd door enkele professoren van de Universiteit Hasselt en enkele onafhankelijke consultanten het Presta-concept ontwikkeld. Uit de literatuur blijkt dat de Balanced Scorecard geen prestatiemeetsysteem is voor proces besturing, maar een communicatie - en informatiemiddel voor de gehele onderneming waarbij visie en strategie vertaald worden naar de medewerkers. Het vertalen van de visie en strategie gebeurt door kritische succesfactoren en vervolgens prestatie-indicatoren te identificeren. De Balanced Scorecard benadert de kritische succesfactoren vanuit 4 perspectieven. Als eerste stelt het financieel perspectief de vraag: ”Wat verwachten de aandeelhouders van de onderneming?”. Het afnemersperspectief gaat vervolgens na wat de klanten verwachten. Het intern procesperspectief bepaalt de processen waarin de onderneming moet excelleren. Met het leer -en groeiperspectief tenslotte wordt nagegaan hoe de onderneming zijn bekwaamheid behoudt om zich steeds aan te passen en te verbeteren. Door de 4 perspectievenbenadering ontstaat er een evenwichtige kijk op de prestaties van de organisatie. De maatstaven uit het financiële perspectief geven een oordeel over prestaties die in het verleden werden geleverd, terwijl maatstaven uit het afnemers en intern procesperspectief informatie verschaffen over de huidige prestaties. Indicatoren van het leer- en groeiperspectief tenslotte geven een aanwijzing over de toekomstige prestatie’s van een onderneming. Belangrijk in deze context is om naast financiële indicatoren tevens niet-financiële indicatoren op te nemen in de scorecard. De kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren opgenomen in de Balanced Scorecard geven de strategie van de onderneming weer. Vermits strategie een samenhangend geheel is over oorzaak en gevolg, dienen causale relaties te bestaan tussen de succesfactoren en de prestatie-indicatoren van de scorecard. Door de 4 perspectievenbenadering te hanteren worden deze oorzaakgevolg relaties uitgelokt. Het strategische verhaal, dat achter de Balanced Scorecard schuilt, wordt als zeer belangrijk beschouwd vermits dit ondermeer leidt tot betrokkenheid bij de werknemers. Om prestatiemanagement in te voeren in een KMO werd Presta ontworpen. Presta is meer dan een generiek softwaremodel dat de Balanced Scorecard beheert en rapporteert. Bij de ontwikkeling van Presta werd onder de naam Presta-coach een nieuwe implementatieprocedure opgesteld. Deze is geïnspireerd op de Balanced Scorecard en het EFQM Excellence Model. Meer bepaald wordt gekozen om de kritische succesfactoren te benaderen vanuit een methodiek die gebruikt wordt in het EFQM Excellence Model. Het gevolg is dat de succesfactoren en indicatoren niet meer zijn ingedeeld volgens de 4 perspectieven maar in bedrijfsdomeinen. Uiteindelijk kan worden gesteld dat een geheel nieuw prestatiemeetsysteem werd ontworpen. Om na te gaan dat Presta een volwaardig alternatief is voor de Balanced Scorecard, werd Presta ingevoerd in de KMO B&C Fred Moens. Deze onderneming is een algemeen aannemersbedrijf dat bouwwerken enkel coördineert en laat uitvoeren door middel van onderaanneming. B&C Fred Moens biedt de klant een goede kwaliteit, een strakke timing tegen een juiste prijs en doet hierbij beroep op ervaren en hooggekwalificeerde medewerkers. B&C Fred Moens levert hoge kwaliteit indien de wensen van de klant volledig worden ingewilligd. Om tot deze hoge kwaliteit te komen is het intellectuele kapitaal van de medewerkers van zeer groot belang. Na het invoeren van Presta in B&C Fred Moens kunnen enkele besluiten en adviezen worden geformuleerd naar de ontwikkelaars van Presta. Doordat Presta geen gebruik maakt van de 4 perspectievenbenadering om de kritische succesfactoren te achterhalen, worden de voordelen van deze benadering niet benut. Voornaam is dat het moeilijker wordt om de causale relaties tussen de kritische succesfactoren en de prestatieindicatoren te identificeren. Bovendien kan niet worden gegarandeerd dat er een evenwicht bestaat tussen maatstaven die de prestaties uit het verleden beoordelen en maatstaven die aanwijzingen geven over toekomstige prestaties. Een voorstel ter verbetering van Presta is dan ook om de 4 perspectievenbenadering te hanteren gedurende de identificatie van de kritische succesfactoren, waarna deze nog steeds kunnen worden onderverdeeld in de verschillende bedrijfsdomeinen. Bovendien kan worden opgemerkt dat gedurende de implementatie van Presta meer aandacht mag besteed worden aan het betrokken maken van medewerkers. Concreet kan de consultant, die Presta invoert in een onderneming, meedenken over de invoering van een beloningsysteem dat vastgekoppeld is aan het Presta-systeem.-
dc.format.extent551578 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleHet concept Balanced Scorecard in KMO's-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages109-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationNESKENS, Stijn (2006) Het concept Balanced Scorecard in KMO's.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
horemans_frederik.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

18
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

8
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.