Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1234
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKELCHTERMANS, Erwin-
dc.date.accessioned2007-01-11T13:15:06Z-
dc.date.available2007-01-11T13:15:06Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1234-
dc.description.abstractDe bedoeling van deze eindverhandeling is om na te gaan in hoeverre de (Belgisch) Limburgse logistieke sector vertrouwd is met en gebruik maakt van E-commerce (electronic commerce). Kenmerkend voor E-commerce is dat de informatie niet langer verwerkt en uitgewisseld moet worden via direct persoonlijk contact, maar dat het nu kan gebeuren via een elektronisch (electronic) kanaal of een digitaal netwerk, meestal het Internet. Concreet gaat deze eindverhandeling na welke E-commerce-technologieën zoal aangewend worden door Limburgse ondernemingen in de logistieke sector, welke kosten en baten dit voor de ondernemingen in kwestie met zich meebrengt en welke implicatie dit heeft op de organisatie van hun bedrijfslogistieke processen en op hun samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen. Om dit te onderzoeken, werd geopteerd om voorafgaand aan het praktijkonderzoek een literatuurstudie uit te voeren. Het eerste deel van deze eindverhandeling vormt dan ook het resultaat van een uitgebreid onderzoek van de literatuur terzake. In het tweede deel worden de theoretische bevindingen uit het eerste deel getoetst aan de praktijk in de Limburgse logistieke sector. Wat het theoretische gedeelte van deze eindverhandeling betreft, wordt in het tweede hoofdstuk het concept E-commerce ingeleid en in verband gebracht met het ontstaan van het Internet. Hierbij wordt ook de voorloper van E-commerce, EDI (Electronic Data Interchange), besproken. Aangezien E-commerce en E-business vaak met elkaar verward worden, gaat hoofdstuk drie dieper in op het verband tussen E-commerce en E-business. Vervolgens geeft het vierde hoofdstuk verschillende types van E-commerce. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan het B2B E-commerce type (Business-to-Business). De historiek van B2B E-commerce wordt gegeven en verder wordt een specifiek type behandeld, namelijk de elektronische marktplaats (of E-market). Het vierde hoofdstuk eindigt met het vergelijken van B2B E-commerce en haar vroegere EDI-vorm. Hoofdstuk vijf beschrijft enkele modellen voor bedrijven die E-commerce toepassen. Volgens welk bedrijfsmodel kunnen ze het best werken? Ook zal de uitwerking van een gepaste strategie voor ondernemingen die E-commerce toepassingen hebben, vermeld worden. Vervolgens worden de voor- en nadelen verbonden aan E-commerce in hoofdstuk zes besproken. Verschillende directe en indirecte voordelen van E-commerce worden bekeken, net als de nadelen die eraan verbonden zijn. Daarna komt in het zevende hoofdstuk Ecommerce en operationeel management (operations management) aan bod. Hier wordt besproken hoe operations managers tegenwoordig het Internet en de gerelateerde concepten van E-commerce kunnen gebruiken om een competitief voordeel te behalen. De term die door de auteurs aan dit aspect wordt gegeven, is E-operations. Hoofdstuk acht brengt E-commerce in verband met de logistieke processen in een bedrijf en de situering ervan in de toeleveringsketen (supply chain). De paragraaf Supply Chain Management (SCM) is hieraan gewijd. Ook verschillende types van LSP’s (Logistics Service Providers) worden besproken en worden in verband gebracht met E-commerce. Tot slot van dit hoofdstuk worden MRP (Materials Requirement Planning) en ERP (Enterprise Resource Planning) behandeld. Dit hoofdstuk toont aan dat E-commerce het mogelijk maakt bedrijfslogistieke processen te optimaliseren en zo te komen tot een beter logistiek beheer. Tot slot worden enkele toekomstperspectieven van E-commerce besproken en worden de componenten van E-commerce uitgelegd, respectievelijk in hoofdstuk negen en tien. Doordat bedrijven meestal nog gebruik maken van EDI kunnen ze nu met de komst van het Internet, dat steeds betrouwbaarder wordt, een Internet-gebaseerd EDI-systeem opzetten waar het XML/EDI-protocol een groot aandeel in heeft. Ook andere protocollen en standaarden worden in dit hoofdstuk behandeld. Verder heeft het Internet ook de aankoopfunctie van bedrijven grondig gewijzigd, daarom wordt er ook aandacht gegeven aan E-procurement. Het tweede deel van deze verhandeling betreft het praktijkonderzoek. Hiervoor werden interviews afgenomen van vertegenwoordigers uit groothandel, logistieke dienstverleners en transportondernemingen in de Limburgse logistieke sector. De ondervraagde bedrijven worden zo verdeeld in bedrijven die geen gebruik maken van E-commerce en in bedrijven die één of meerdere toepassingen van E-commerce hebben. De gegevens uit dit onderzoek worden grondig besproken en vergeleken met wat erover werd vermeld in het theoretische gedeelte van de eindverhandeling, de literatuurstudie.-
dc.format.extent5094383 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleE-commerce in de logistieke sector in Limburg-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages228-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationKELCHTERMANS, Erwin (2006) E-commerce in de logistieke sector in Limburg.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kelchtermans_erwin1.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

42
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

24
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.