Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1266
Title: Voorraadreductie via leveringen door verschillende leveranciers
Authors: SEGERS, Yves
Issue Date: 2006
Abstract: Deze eindverhandeling handelt over het voorraadbeheer waarbij bestellingen bij verschillende leveranciers gelijktijdig worden geplaatst. De meeste aankoopmodellen beschouwen slechts één enkele leverancier om een bepaald product te bestellen. Dit kan verklaard worden doordat ondernemingen vaak het JIT-principe hanteren waarbij een langdurig partnerschap wordt afgesloten met één enkele leverancier om een bepaald product te leveren. In deze eindverhandeling wordt onderzocht wat de mogelijkheden tot voorraadreductie zijn indien bestellingen bij twee leveranciers gelijktijdig worden geplaatst. Het eerste deel van deze eindverhandeling omvat een literatuurstudie. Vooreerst worden verschillende begrippen in verband met een efficiënt aankoopbeheer besproken. Daarnaast worden enkele belangrijke termen in het voorraadbeheer gedefinieerd. Deze bespreking laat toe dat de verschillende begrippen vertrouwd worden gemaakt. Vervolgens worden verschillende technieken van dual sourcing besproken die de grootte van voorraden kunnen beïnvloeden. Een eerste methode bestaat uit een dual sourcing beleid waarbij twee identieke leveranciers worden verondersteld. Identieke leveranciers zijn leveranciers die identiek dezelfde levertijden en betrouwbaarheid hebben. Vaak worden onzekere levertijden door een Gamma verdeling gekenmerkt. Indien deze stochastische levertijden worden samengevoegd, is er sprake van een effectieve levertijd. Deze effectieve levertijd bestaat uit de eerste levering van het dual sourcing model en heeft een andere ongekende verdeling. Volgens statistische berekeningen is de gemiddelde effectieve levertijd korter dan de gemiddelde levertijd van elke leverancier afzonderlijk. Bovendien heeft deze effectieve levertijd een kleinere standaardafwijking in levertijd dan de standaardafwijking van elke leverancier afzonderlijk. Beide bovenvermelde factoren hebben een positief effect op de verdeling van de vraag gedurende de levertijd. Het bepalen van het bestelpunt en de grootte van de veiligheidsvoorraad gebeurt aan de hand van deze verdeling van de vraag gedurende de levertijd. De tweede methode van dual sourcing handelt over de mogelijkheid van een reductie in de gemiddelde cyclusvoorraad ten opzichte van single sourcing. Een combinatie van twee leveranciers met stochastische levertijden leidt tot opeenvolgende leveringen in tijd. Indien twee leveranciers met verschillende levertijden en betrouwbaarheid worden gekozen, is de tijd tussen de twee opeenvolgende leveringen langer. Deze tussenaankomsttijd zorgt ervoor dat de cyclusvoorraad op twee verschillende tijdstippen toeneemt doordat de twee leveringen niet op hetzelfde ogenblik plaatsvinden. Via dual sourcing wordt bijgevolg een kleinere gemiddelde cyclusvoorraad waargenomen. In het tweede deel van de eindverhandeling volgt het experimenteel onderzoek. Dit onderzoek gebeurt uitsluitend aan de hand van simulaties in een simulatiesoftware. Er wordt een model opgesteld waarbij enkele gegevens in een dual sourcing omgeving worden berekend. Vervolgens worden enkele berekeningen van prestatiemaatstaven voor het voorraadbeheer uitgevoerd. Eén van de voornaamste vragen die onderzocht wordt, is het nagaan wat het effect van verschillende leverkenmerken op voorraden is. Dit gebeurt door verschillende simulaties uit te voeren waarbij verschillende parameters voor de Gamma verdeling worden beschouwd die de levertijden weergeven. Hierbij wordt steeds het bestelpunt, de grootte van de veiligheidsvoorraad en de gemiddelde cyclusvoorraad berekend. De bekomen resultaten van de verschillende simulaties worden zowel onderling vergeleken als met de resultaten in het geval van single sourcing. Uit deze resultaten blijkt dat het gebruik van dual sourcing tot een verlaging van de voorraad leidt. Bij identieke leveranciers daalt zowel de veiligheidsvoorraad als de gemiddelde cyclusvoorraad. De daling van de gemiddelde cyclusvoorraad bij nietidentieke leveranciers is echter groter dan de totale daling bij identieke leveranciers.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1266
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
segers_yves1.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Download(s)

10
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.