Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17292
Title: Rittenplanning voor voertuigen met alternatieve brandstoffen
Authors: CORSTJENS, Jeroen 
Advisors: CARIS, An
MOLENBRUCH, Yves
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Wanneer gesproken wordt over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, wordt de transportsector vaak gezien als een van de moeilijkste problemen, want deze is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het globale energieverbruik en dus ook voor de daaraan gerelateerde emissies. Het is om deze reden belangrijk dat de transportindustrie eender welke strategie ter vermindering van de schadelijk emissies mee moet uitvoeren om een daadwerkelijke verbetering te verkrijgen. Op overheidsniveau werden hieromtrent reeds in vele landen wetgevende initiatieven genomen zowel op korte als lange termijn. Deze wetgeving heeft vaak betrekking op het stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit, waterstof, biobrandstoffen en aardgas. Daarnaast wordt voor het goederenvervoer ook naar alternatieve vervoersmogelijkheden gekeken, zoals over het spoor of via het water, en dit voornamelijk voor transport over lange afstand. Het is belangrijk dat nu actie ondernomen wordt, aangezien de hernieuwbare brandstoffen vele nieuwe investeringen vereisen die jaren in beslag nemen. Daarom zullen de beslissingen die vandaag genomen worden bepalend zijn voor de transportsector op lange termijn. Het in beschouwing nemen van alternatieve brandstoffen leidt ook tot nieuwe theoretische modellen en inzichten, zoals bij het rittenplanningsmodel. Traditioneel wordt in dit model gezocht naar een set van ritten die elke klant exact een keer bezoekt en dit zodanig dat de transportkosten geminimaliseerd worden. De inte
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17292
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09287402013588.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

48
checked on May 20, 2022

Download(s)

20
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.