Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17582
Title: Noodzaak van het elektronisch toezicht als autonome straf?
Authors: Vanbilsen, Evelien
Advisors: SPRIET, Bart
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Deze masterscriptie is gewijd aan het elektronisch toezicht in al haar toepassingsmogelijkheden, maar richt zich voornamelijk op het elektronisch toezicht als autonome straf. Door de wet van 7 februari 2014 werd het elektronisch toezicht toegevoegd aan het bestaande straffenpalet. Tot vandaag is zij nog niet in werking getreden. Met de wet wordt gepoogd tegemoet te komen aan de juridische problemen uit onze maatschappij waarbij de overpopulatie van de gevangenissen en de niet-uitvoering van korte straffen een prominente plaats innemen. Of zij hierin slaagt, wordt in dit onderzoek bestudeerd. Voorts wordt een antwoord geformuleerd op de vraag of het elektronisch toezicht opportuun is in het licht van de gevangenisstraf als ultimum remedium. Naast een afweging van de voor- en nadelen van het elektronisch toezicht en het aanreiken van oplossingen voor eventuele knelpunten, wordt een eigen voorstel gedaan omtrent de invulling van enkele oningevulde aspecten en eventuele verbeteringen.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17582
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10303152013299.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.