Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1833
Title: Rijopleiding en verkeersveiligheid
Authors: JUVYNS, Claudia
Advisors: VEREECK, L.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Verkeersveiligheid is een ontzettend actueel onderwerp. België is een van de slechtst scorende landen hieromtrent binnen de Europese Unie. Ook al is het aantal verkeersdoden de voorbije jaren al flink gedaald, toch hebben we nog een lange weg voor de boeg. Er zijn verscheidene mogelijke oorzaken voor deze verkeersongevallen. We zijn echter van mening dat verkeersveiligheid een continu proces is, waaraan we allemaal iedere dag kunnen werken. In deze eindverhandeling onderzoeken we daarom of er een verschil bestaat tussen het aantal ongevallen dat iemand veroorzaakt en de genoten rijopleiding van deze persoon. Vaak wordt immers gezegd dat een professionele rijopleiding de beste is, maar is dit wel werkelijk zo? Eerst schetsen we het probleem van de verkeersveiligheid in België en in Europa, maar ook meer in het bijzonder in de stad Antwerpen. We bestuderen enkele tabellen in verband met het aantal ongevallen in België ten opzichte van de andere Europese landen. Daarna bekijken we de Belgische verkeersongevallen meer in detail. Zo gaan we na of er een verband bestaat tussen het aantal verkeersongevallen en de maand waarin ze zich voordoen. Tevens bestuderen we het aantal ongevallen naar het tijdstip waarop ze gebeuren, namelijk tijdens het weekend of tijdens de week en door de dag of ’s nachts. Vervolgens kijken we ook naar de leeftijd en de aard van de weggebruikers van Belgische verkeersslachtoffers. Voor de stad Antwerpen bekijken we het aantal verkeersslachtoffers naar de ernst van de verwondingen die ze opliepen bij dat ongeval. Daarnaast beschouwen we de resultaten van een enquête onder de Antwerpse burgers over de redenen die zij denken dat van belang zijn bij het veroorzaken van een verkeersongeval. Gezien het onderwerp van deze eindverhandeling bestuderen we nadien enkele data in verband met rijbewijzen in België en eveneens in de stad Antwerpen. Zo beschrijven we het ontstaan van het Belgische rijbewijs. Al is het hierbij belangrijk dat er nog voortdurend wijzigingen zullen zijn in het proces waardoor het mogelijk wordt een rijbewijs te behalen. Specifiek voor de stad Antwerpen bekijken we het aantal inwoners van deze stad die over een rijbewijs beschikken en het soort rijbewijs dat ze bezitten. Verder sluiten we ons literatuuronderzoek af met het zoeken naar mogelijke oorzaken voor het plaatsvinden van verkeersongevallen. We proberen deze oorzaken op basis van eerder gedaan onderzoek te staven. Het is immers niet zo dat een gebeurtenis die velen als oorzaak van een ongeval percipiëren ook echt een invloed blijkt uit te oefenen op het gebeuren van een verkeersongeval. Daarna voeren we een praktijkstudie uit. Die is gebaseerd op data die ons ter beschikking werden gesteld door de Lokale Politie Antwerpen. Het betreft de ongevallendata van de periode 2000 tot en met 2005. Met behulp van deze data hebben we vooreerst een regressiemodel opgesteld dat de letselernst van een ongeval tracht te verklaren. Zo zullen immers vele verschillende variabelen de ernst van de verwondingen van betrokkenen bij een verkeersongeval beïnvloeden. Om tot dit regressiemodel te komen, was het nodig eerst een aantal bewerkingen op de data uit te voeren. Daarnaast stelde de Lokale Politie Antwerpen ons ook een steekproef van 174 data ter beschikking betreffende de rijopleiding. Die data bevatten de rijbewijshistoriek voor de autobestuurder betrokken bij het ongeval. Hierdoor konden we een ander regressiemodel opstellen, na de nodige bewerkingen op de data uit te hebben gevoerd. Dit regressiemodel maakt het mogelijk om de invloed van de rijopleiding op de letselernst van een ongeval te bepalen. De regressiemodellen die we opstelden, zijn binomiale logistische regressiemodellen. We werkten ze steeds uit met het statistische programma SPSS 14. Tot slot vinden we het na dit onderzoek belangrijk om te stellen dat verkeersveiligheid een thema is waaraan men constant zal moeten blijven werken. Het is immers zo dat er steeds weer opnieuw gezocht zal moeten worden naar de beste manieren om verkeersveiligheid te bevorderen. De techniek om personen betrokken in een ongeval te beschermen, zal in de toekomst immers waarschijnlijk ook nog sterk veranderen.
Notes: 2de licentie TEW - major Beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1833
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
juvyns.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 26, 2022

Download(s)

12
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.