Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1841
Title: Het geconsolideerde kasstroomoverzicht in België na de invoering van de internationale rapporteringsregels (IAS7) : enkele bevindingen qua vorm en gebruik
Authors: VANDEWAL, Nele
Advisors: LYBAERT, N.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze eindverhandeling behandelt het geconsolideerde kasstroomoverzicht onder de internationale rapporteringsregels, namelijk de International Accounting Standards (IAS) en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Vooreerst wordt er aan de hand van de bestaande literatuur terzake een algemeen theoretisch kader geschetst. Nadien wordt een empirisch onderzoek gedaan door middel van een analyse van kasstroomoverzichten in geconsolideerde jaarrekeningen van Belgische genoteerde bedrijven. Tenslotte wordt er een beknopte vragenlijst verstuurd naar Belgische financiële analisten om het gebruik van het kasstroomoverzicht na te gaan. Deze eindverhandeling vangt aan met een inleidend hoofdstuk waarin de probleemstelling en de werkwijze toegelicht worden. Het praktijkprobleem wordt geschetst, de centrale onderzoeksvragen en deelvragen komen aan bod en het ondernomen onderzoekstraject wordt beschreven. De overige hoofdstukken kunnen onderverdeeld worden in twee delen: een theoretisch gedeelte (hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 6) en een empirisch gedeelte (hoofdstuk 7 en 8). In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader beschreven. Vooreerst wordt de Belgische wetgeving besproken. Vervolgens wordt de Europese wetgeving behandeld. Tenslotte worden de belangrijkste internationale standaarden met betrekking tot het kasstroomoverzicht besproken. Hoofdstuk 3 bespreekt de vorm en inhoud van een kasstroomoverzicht opgesteld conform International Accounting Standard 7 (IAS 7) ‘Het Kasstroomoverzicht’. Paragraaf 1 handelt over de inhoud en de vorm van een kasstroomoverzicht conform IAS 7. Achtereenvolgens wordt het toepassingsgebied van de standaard, het begrip kasstroom, de presentatie van het kasstroomoverzicht, de uitzonderingsbepalingen en de voordelen van informatie over kasstromen besproken. De tweede paragraaf beschrijft de gelijkenissen en verschilpunten tussen het kasstroomoverzicht opgesteld conform IFRS en US GAAP. Hoofdstuk 4 behandelt de keuzemogelijkheden die IAS 7 biedt aan gebruikers. De eerste paragraaf handelt over de keuzemogelijkheden die betrekking hebben op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten of operationele kasstroom. Vooreerst worden de directe en indirecte methode voor de opstelling van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten besproken. Daarna worden de ‘Operationele winst benadering’ en ‘Nettowinst benadering’ behandeld. De tweede paragraaf bespreekt de keuzemogelijkheden met betrekking tot de renten en dividenden. In hoofdstuk 5 worden de gevolgen van de invoering van IFRS op het kasstroomoverzicht besproken. Vooreerst worden de gevolgen van de invoering van IAS 7 op de vorm van het kasstroomoverzicht behandeld. Vervolgens worden de gevolgen van de invoering van IAS 7 op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten besproken. Deze paragraaf wordt opgedeeld in een algemeen gevolg en een gevolg van overnames en afstotingen. Tenslotte worden de gevolgen van het gebruik van IFRS in het algemeen op kasstroomoverzicht behandeld. In deze paragraaf worden vooral de gevolgen van de behandeling van bepaalde posten in de balans op het kasstroomoverzicht besproken. Hoofdstuk 6 handelt over de gebruikers van kasstroomoverzichten. In de eerste paragraaf wordt kort toegelicht hoe gebruikers van kasstroomoverzichten, en meer bepaald financiële analisten, de overgang naar IFRS ervaren hebben. De tweede paragraaf beschrijft de relevantie van het kasstroomoverzicht voor gebruikers. In de derde paragraaf worden de voorkeuren van gebruikers voor de vorm van het kasstroomoverzicht beschreven. De vierde en laatste paragraaf beschrijft het belang van kasstroom en winst voor analisten, maar gaat vooreerst in op het verschil tussen winst en kasstroom. Het empirische gedeelte vangt aan bij hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk worden kasstroomoverzichten uit jaarrekeningen van 58 Belgische ondernemingen, die noteren op de continumarkt van Euronext Brussels, geanalyseerd. In paragraaf 1 worden de populatie en onderzoeksopzet beschreven. Paragraaf 2 beschrijft de resultaten aangaande de keuzemogelijkheden bij de opstelling van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. In paragraaf 3 worden de resultaten aangaande de behandeling van rente en dividenden besproken. De laatste paragraaf bespreekt de resultaten aangaande de gevolgen van de invoering van de IFRS-normen in het algemeen op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Hoofdstuk 8 beschrijft de opstelling en resultaten van een vragenlijst voor gebruikers, en meer bepaald financiële analisten, van het kasstroomoverzicht. Vooreerst wordt gepeild naar de mening van een analist. Daarna worden de opstelling van de vragenlijst en de doelgroepkeuze toegelicht. Vervolgens worden er per groep van vragen assumpties opgesteld en tot slot worden de resultaten per deelvraag besproken op basis van de antwoorden van de twaalf respondenten. . Het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 9, omvat het algemene besluit. In de conclusies worden de resultaten betreffende de centrale onderzoeksvraag besproken aan de hand van de vooropgestelde deelvragen. Voorts worden er enkele ideeën voor verder onderzoek voorgesteld.
Notes: 2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1841
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vandewal.pdf747.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 27, 2022

Download(s)

20
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.