Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1843
Title: Vreemde-talenbehoefte in KMO's uit de Antwerpse Kempen : accountancy- en boekhoudafdelingen
Authors: LEYSEN, Tinne
Advisors: CLIJSTERS, W.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Door het openstellen van de binnengrenzen van de Europese Unie en het ondertekenen van de Europese akte in 1993 die inhoudt dat er sindsdien een vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen geldt op de Europese markt, is de export alleen maar toegenomen. De bedrijven ondervinden op die manier een groeiende behoefte aan vreemde talenkennis, dus ook het onderwijs zou hierin moeten volgen. De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘In welke mate hebben de bedrijven in de Antwerpse Kempen behoefte aan vreemde talenkennis (casus: de accountancy en boekhoudafdelingen)?’. Aan de hand van het afnemen van enquêtes in deze bedrijven wordt getracht een antwoord te geven op deze vraag. Aan de hand van de conclusies kan worden nagegaan hoe het talenonderwijs zich kan of moet aanpassen aan de communicatieve behoeften van ondernemingen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat maar liefst 91,4% van de ondernemingen ooit gebruik maakt van vreemde talen in handelscontacten, waarvan 35,3% zelfs meerdere malen per dag. Als de vreemde talen worden gerangschikt naar frequentie van gebruik, bekomt men de hiërarchie: Frans-Engels-Duits. De omzet daarentegen die gerealiseerd wordt met anderstalige gebieden gaat meestal naar Franstalige regio’s, gevolgd door Duitstalige. 14,4% van de ondervraagde ondernemingen blijkt verbonden te zijn met een anderstalig bedrijf en de voertaal hiermee is in de meeste gevallen het Engels. Een groot deel van de ondervraagde KMO’s (38,9%) geeft zelfs aan meerdere vreemde talen als voertaal te gebruiken. Er wordt vanuit gegaan dat deze bedrijven verbonden zijn met meerdere ondernemingen waarbij ze telkens een andere taal gebruiken. De media die in elke taal het meest gebruikt worden zijn de telefoon/GSM en de e-mail. Alle media worden voornamelijk aangewend in het Frans, gevolgd door het Engels en het Duits. Het verschil tussen belang gehecht aan vreemde talenkennis bij de sollicitatie en het effectief uitvoeren van een talentest is verrassend groot. Slechts één vierde van de respondenten onderging een talentest hoewel meer dan 70% van de ondervraagden beweerden dat er enig belang werd gehecht aan hun talenkennis tijdens het sollicitatiegesprek. De meeste problemen worden gesignaleerd bij het schrijven van brieven in het Duits, de minste problemen heeft men met het Engels. Het moeten weigeren van orders komt minder voor (9,5%) dan het verbreken van contacten door onvoldoende kennis van de taal van de zakenpartner (17,6%). De verbanden tussen verschillende variabelen zijn dikwijls heel duidelijk. Zo speelt de grootte van de onderneming een belangrijke rol want: hoe groter de onderneming, hoe meer vreemde talen er worden gebruikt, hoe meer belang wordt gehecht aan vreemde talenkennis en hoe meer kans men dus heeft op een talentest tijdens de sollicitatie. Er blijkt eveneens een duidelijk significant verband te bestaan tussen het opleidingstype en de mate waarin belang wordt gehecht aan vreemde talenkennis bij de sollicitatie. Bij respondenten die een economisch/administratieve opleiding genoten werd er bij de sollicitatie duidelijk meer belang gehecht aan de kennis van vreemde talen dan bij respondenten die een andere opleiding gevolgd hebben. Ook het diploma blijkt bepalend te zijn voor het belang gehecht aan vreemde talenkennis. Hoe hoger het diploma, hoe meer belang er wordt gehecht aan de kennis van vreemde talen. Waarschijnlijk is dat omdat men ervan uitgaat dat hoe hoger het diploma, hoe meer talen werden onderwezen en men het dus belangrijk vind dat deze respondenten hun talenkennis ook goed beheersen. Een andere verklaring voor het verband zou kunnen zijn dat personen met een lager diploma bewust niet worden aangenomen voor functies waarbij talenkennis belangrijk is. Er konden geen significante verbanden gevonden worden voor de variabelen “verbroken contacten” en “orders moeten weigeren”. Dit wil zeggen dat de mate van het gebruik van vreemde talen en het belang gehecht aan vreemde talenkennis bij de sollicitatie geen effect hebben op deze variabelen. Men kan dus niet zeggen dat een hogere mate van gebruik van vreemde talen zal leiden tot meer verbroken contacten of het meer moeten weigeren van orders. En dus ook niet dat, hoe meer belang men hecht aan vreemde talenkennis, hoe kleiner de kans dat men moet verbreken of weigeren. Ook de sector is niet bepalend voor de mate van gebruik van vreemde talen.
Notes: 2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1843
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leysen.pdf912.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 20, 2022

Download(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.