Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHOUBEN, G.-
dc.contributor.authorPIJPOPS, Lize-
dc.date.accessioned2007-11-07T14:54:34Z-
dc.date.available2007-11-07T14:54:34Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1845-
dc.description.abstractVeel dierenartsen in Vlaanderen hebben een laag inkomen. Een belangrijke reden hiervoor is het overaanbod aan dierenartsen. Dit probleem bedreigde de afgelopen jaren voornamelijk de nutsdierensector, maar lijkt nu over te waaien naar de gezelschapsdieren- en paardensector. In de nutsdierensector dreigt er in de toekomst eerder een tekort aan dierenartsen te ontstaan. Andere problemen waarmee de practici kampen zijn het vele administratief werk dat onder andere voorkomt uit nieuwe wetgevingen en het gebrek aan een goede cursus management in de opleiding terwijl dit steeds belangrijker wordt in de praktijk. De uitgebreide probleemstelling, die terug te vinden is in het eerste hoofdstuk, leidt tot de centrale onderzoeksvraag: “Wat zijn de kenmerken van de dierenartsensector en van dierenartsen die werken in een praktijk in Vlaanderen?” Voordat er gezocht kan worden naar oplossingen voor de aangehaalde problemen is het immers belangrijk om te weten wat de kenmerken zijn van de sector en de dierenartsen. De centrale onderzoeksvraag wordt opgesplitst in een aantal deelvragen die terug te vinden zijn in punt 1.4. In hoofdstuk twee worden de resultaten van de literatuurstudie beschreven. Er wordt voornamelijk onderzocht hoe de sector er uit ziet. Allereerst worden de kenmerken van en de evoluties in het vrije beroep nagegaan. Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt tussen België en haar buurlanden van het aantal dierenartsen. Daarna wordt gekeken naar het aantal studenten en de keuzes die ze maken. De tewerkstellingsmogelijkheden van dierenartsen worden eveneens besproken en de toekomst van het beroep wordt kort geschetst. Ten slotte worden de Orde der Dierenartsen, AUV en de syndicale verenigingen kort voorgesteld. Hoofdstuk drie beschrijft vervolgens de opzet van het gevoerde onderzoek. Hierin wordt duidelijk hoe er, aan de hand van een schriftelijke enquête, een representatief beeld geschetst wordt van dierenartsen die werken in een praktijk in Vlaanderen. Alvorens deze vragenlijst opgesteld wordt, worden er zeven dierenartsen geïnterviewd. Hun visie op de evolutie van het beroep is terug te vinden in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf worden de resultaten van de enquête uiteengezet. Deze worden zo ingedeeld dat ze een antwoord geven op de verschillende deelvragen. De kenmerken van dierenartsen zoals hun geslacht, hun leeftijd en de dieren die ze voornamelijk behandelen, maar ook of ze hun praktijk zelf opgericht hebben en of ze (mede-)eigenaar of vennoot van de praktijk zijn, worden besproken. Daarnaast worden de eigenschappen van de praktijk van practici omschreven. Hierbij worden onder andere de samenwerkingsvorm van de praktijk, de ligging ervan en de manier waarop practici aan de praktijk verbonden zijn, bekeken. Verder wordt nagegaan hoeveel uren per week dierenartsen met hun werk bezig zijn. De investeringen en de manier waarop deze gefinancierd worden, komen eveneens aan bod. Vervolgens wordt de manier waarop dierenartsen hun werk organiseren onderzocht. Werken ze met spreekuren of na afspraak? Gaan ze altijd op huisbezoek of enkel als het voor de patiënt onmogelijk is om naar de praktijk te komen? Bovendien worden de cursussen die Vlaamse dierenartsen reeds gevolgd hebben en die ze nog van plan zijn te volgen kort besproken. Daarnaast wordt bekeken of dierenartsen tevreden zijn over hun beroep en of ze de juiste keuze gemaakt hebben bij de aanvang van hun studie. De vraag: “Wat motiveert practici in hun beroep?” wordt eveneens beantwoord. Door dit na te gaan, komen zowel de positieve kanten als de problemen van het beroep aan het licht. Op deze moeilijkheden wordt nog wat dieper ingegaan. Het standpunt van dierenartsen ten opzichte van samenwerken met collega’s wordt ook onder de loep genomen. De respondenten van de enquête worden ingedeeld in drie groepen namelijk “positief”, “onverschillig” of “negatief”. Aan de hand hiervan zal later naar verbanden tussen deze houding en andere variabelen gezocht worden. Ten slotte worden de toekomstvisies van dierenartsen die werken in een praktijk in Vlaanderen uiteengezet. Vervolgens onderzoekt hoofdstuk zes welke verbanden er tussen de verschillende variabelen bestaan. Zo wordt nagegaan welke factoren beïnvloed worden door de leeftijd van de respondenten en het feit of ze in een éénmans- of groepspraktijk werken. Bovendien wordt gecontroleerd welke variabelen de houding van Vlaamse dierenartsen ten opzichte van samenwerken met collega’s en hun tevredenheid over het beroep bepalen. Daarnaast wordt onderzocht welke variabelen ervoor zorgen dat dierenartsen problemen hebben met veel administratief werk en met een sterke concurrentie die zorgt voor een prijsstrijd. Verder wordt de vraag “Wat bepaalt de indeling en de organisatie van de werktijd?” onderzocht. Ten slotte komen de variabelen die het toekomstbeeld van dierenartsen beïnvloeden aan bod. Hoofdstuk zeven behandelt de balansen en de resultatenrekeningen van de periode 2001-2005 die opgesteld werden aan de hand van de gegevens van 114 dierenartsenpraktijken. Er wordt een horizontale en verticale analyse gevoerd en de ratio’s met betrekking tot de rentabiliteit en tot de financiële structuur (liquiditeit en solvabiliteit) worden beoordeeld. Ten slotte worden er in hoofdstuk acht een algemene conclusie en enkele aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn voornamelijk gericht tot AUV en de Universiteit Gent, zodat ze in de toekomst hun beleid beter kunnen afstemmen op de noden van de dierenartsen.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publisherUHasselt-
dc.titleEconomische analyse van de dierenarts-praktijken in Vlaanderen-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages110-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notes2de licentie TEW - major Accountancy en financiering-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationPIJPOPS, Lize (2007) Economische analyse van de dierenarts-praktijken in Vlaanderen.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pijpops.pdf702.79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

22
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

26
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.