Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1888
Title: Globalisering en vestigingsfactoren. Met speciale aandacht voor de regio Limburg
Authors: SWINNEN, Inge
Advisors: LEFEBVRE, E.
PAUWELS, P.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Toenemende globalisering drukt zijn stempel op de economie. Voor ondernemingen dienen zich niet alleen nieuwe concurrenten, maar ook nieuwe consumenten en nieuwe groeimarkten aan. Arbeid, kapitaal en kennis worden steeds mobieler. Door de evolutie van een lokale naar een mondiale economie kunnen bedrijven zich op meerdere plaatsen vestigen. Ondanks globalisering blijven lokale plaatsen en hun specifieke eigenschappen enorm belangrijk. Ondernemingen zullen zich het meest aangetrokken voelen tot die regio’s die de beste vestigingsvoorwaarden bieden en de beste vooruitzichten hebben op kennis, innovatie en vooruitgang. Globalisering kan voor deze regio’s dan ook een uitdaging en een kans zijn. Als regio’s economisch succesvol willen zijn in de geglobaliseerde wereld van vandaag en morgen, moeten zij aandacht schenken aan de specifieke vestigingsfactoren die de regio onderscheiden van andere regio’s in de mondiale economie. Dit is de aanzet voor het onderwerp van deze eindverhandeling, waarin gezocht wordt naar factoren die belangrijk zijn in de vestigingsbeslissing van ondernemingen. Specifieke aandacht zal uitgaan naar de regio Limburg en welke eigenschappen en troeven essentieel zijn om in deze regio economisch succes te realiseren. Limburg komt economisch gezien van heel ver. Dankzij de nodige inzet en overheidssteun is in een aantal domeinen een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Op hetzelfde elan moet de komende jaren verder gewerkt worden aan de uitbouw en ontwikkeling van Limburg. De provincie heeft nog een lange weg af te leggen. Maar het eindpunt is hopelijk nog lang niet in zicht. In een eerste hoofdstuk worden, buiten de hierboven uiteengezette probleemstelling, de fundamenten van deze eindverhandeling gelegd en wordt de gebruikte methodologie toegelicht. Dit thesisonderzoek is een combinatie van theoretisch en praktijkgericht onderzoek. Doel is om eerst meer inzicht te verwerven in globalisering en vestigingsfactoren in het algemeen. Later wordt het onderzoek meer toegespitst op de regio Limburg. Om een breed spectrum aan invalshoeken te verkrijgen, worden met een aantal bevoorrechte getuigen gesprekken gevoerd. Door middel van interviews met zo divers mogelijke bedrijven komen we tot een rijk pallet aan kritische succesfactoren en hygiënefactoren. Na een vergelijking tussen het interview met Voka en de resultaten van de vestigingsanalyse worden de sterke en zwakke punten van Limburg in kaart gebracht aan de hand van een SWOT- en een STEEPV-analyse. Om op die manier een aanzet te geven tot mogelijke verbeterpunten, tot beleidsadviezen en tot verder onderzoek. Globalisering is een populaire term en wordt te pas en te onpas door iedereen in de mond genomen. Daarom wordt in hoofdstuk II deze term nader toegelicht. De historiek en verschillende vormen van globalisering worden besproken. Globalisering kan in vele opzichten een wenselijke ontwikkeling zijn. Maar de manier waarop ermee wordt omgegaan leidt tot een aantal verregaande negatieve gevolgen en onrechtvaardigheden. Globalisering kan tot grote groei leiden en heeft de mogelijkheid om iedereen rijker te maken. Maar om dit te bereiken moet de manier waarop met globalisering wordt omgegaan opnieuw overwogen worden. In hoofdstuk III worden de hoofdlijnen van het lokalisatieprobleem uiteengezet. Een aantal belangrijke auteurs en theorieën worden besproken. Er is een duidelijke evolutie waar te nemen in de vestigingsproblematiek; terwijl de invloed van de voornaamste primaire vestigingsfactoren afzwakt, lijken secundaire factoren aan belang te winnen. Hoofdstuk IV bespreekt de inzichten uit de literatuur over vestigingsfactoren. Het onderscheid tussen traditionele en nieuwe vestigingsfactoren wordt uiteengezet, alsook de verschillende types. Volgens de vestigingsfactorentheorie neemt de dominantie van de traditionele vestigingsfactoren af, terwijl omgevingsfactoren een meer belangrijkere rol gaan spelen in de vestigingsplaatskeuze. Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan stedelijkheid als vestigingsfactor. Vestigingsfactoren per schaal, per type investering en per sector worden besproken. Wij sluiten dit hoofdstuk af met een analyse van de aantrekkelijkheid van België als vestigingsplaats. Hoofdstuk V rapporteert over de bevindingen uit het eigen veldwerk en vormt de kern van deze eindverhandeling. Eerst worden de resultaten van de interviews met bedrijven die zich in Limburg gevestigd hebben besproken. Daarna worden zij met elkaar geconfronteerd om gelijkenissen en verschillen te achterhalen. De belangrijkste bevinding is dat kritische succesfactoren in de vestigingskeuze voor alle zeven geïnterviewde bedrijven traditionele factoren bleken te zijn. Een omgevingsfactor werd door niemand als doorslaggevend in de vestigingskeuze genoemd. Dit is in strijd met de theorie die poneert dat traditionele vestigingsfactoren aan belang inboeten ten voordele van zachte factoren. Verder is nog gebleken dat een vestiging dicht bij een grootstad eerder nadelig zou zijn en bijkomende moeilijkheden met zich zou meebrengen. Ook een ligging in een aangename regio speelde voor de meeste bedrijven geen rol. Over de relaties met de overheid was iedereen tevreden, maar dit werd doorgaans niet gerangschikt als een belangrijke factor.
Notes: 3de jaar Handelsingenieur - major Internationaal zakenwezen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1888
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
swinnen.pdf635.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 23, 2022

Download(s)

8
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.