Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/2227
Title: Extern toezicht op de kwaliteit van de externe audit
Authors: NULENS, Ellen
Advisors: MERCKEN, R.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: Sinds het ontstaan van het beroep van externe auditor, werd er veel belang gehecht aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde prestaties met als voornaamste doel het maatschappelijk belang te beschermen. Het vertrouwen, door het afleggen van een verklaring door een externe auditor, helpt belanghebbenden beslissingen te nemen. De markt eist bijgevolg kwaliteit en onafhankelijkheid van de externe auditor. De interne procedures voor kwaliteit die opgezet zijn door de auditkantoren zelf, liggen aan de basis van de waarborging van kwaliteit. Beroepsorganisaties (zoals het IBR) hebben standaarden opgesteld met betrekking tot de opleiding, onafhankelijkheid en kwaliteit van het beroep. Aan de hand van controle –en tuchtprocedures trachten zij te zorgen dat deze standaarden worden nageleefd. Vervolgens werd er overgegaan tot het ontwikkelen van een extern kwaliteitscontrolestelsel. Dit stelsel moet de doeltreffendheid van het interne stelsel beoordelen en verbeteren. Zo zal er gestreefd worden naar een continue verbetering van kwaliteit. De laatste jaren is het vertrouwen van de markt in dit continue streven naar kwaliteit van het beroep sterk gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er discussie is ontstaan over het al dan niet implementeren van een onafhankelijk extern toezichtorgaan. Deze eindverhandeling bestaat uit een inleidend hoofdstuk met daaropvolgend twee grote delen. In het inleidend hoofdstuk wordt eerst het praktijkprobleem omschreven en wordt de centrale onderzoeksvraag vooropgesteld. De centrale onderzoeksvraag moet helpen een richting en grens te geven aan het praktijkprobleem. De centrale vraag in deze eindverhandeling luidt als volgt: ‘Wat zijn de voor –en nadelen van extern toezicht op de kwaliteit van de externe audit?’ Om tot een antwoord te komen op de centrale onderzoeksvraag is deze opgesplitst in een aantal deelvragen. Een eerste deelvraag is gericht op het beroep van bedrijfsrevisor/externe auditor, en luidt als volgt: ‘Wat houdt het beroep van externe auditor in?’ De tweede deelvraag heeft als doel een overzicht te geven van de normen die een externe auditor toepast bij een controle. De deelvraag is ‘Aan welke normen moet een externe auditor zich houden tijdens een audit?’ Een volgende deelvraag gaat na hoe het extern toezicht op de kwaliteit van de externe audit gebeurt, en wat ze inhoudt. Ze wordt als volgt gesteld: ‘Op welke wijze gebeurt het (extern toezicht) op de kwaliteit van de externe audit?’ De vierde en laatste deelvraag gaat na welke veranderingen of resultaten er merkbaar zijn na invoering van extern toezicht, en wordt als volgt gesteld: ‘Welke veranderingen zijn er merkbaar na invoering van extern toezicht?’ Tot slot wordt er in het inleidend hoofdstuk een verduidelijking gegeven van de belangrijkste begrippen in deze eindverhandeling. Meerbepaald wordt er uitgelegd wat er precies wordt bedoeld met ‘bedrijfsrevisor’, ‘auditing’, ‘kwaliteit’ en ‘externe kwaliteitscontrole’. Vervolgens komt het eerste deel in deze eindverhandeling aan bod. In dit deel wordt getracht een overzicht te geven van het Belgisch systeem tot waarborging van de kwaliteit. De verschillende organen/instellingen komen aan bod die behoren tot het systeem. Het tweede deel van de eindverhandeling bestaat uit een analyse van het extern toezicht in de Verenigde Staten en in de Europese Unie. Bij de analyse over het extern toezicht in de lidstaten van de EU wordt er voornamelijk een schets gemaakt met als concreet voorbeeld Nederland. Tot slot worden er in het laatste hoofdstuk een aantal conclusies en aanbevelingen gegeven.
Notes: 2de licentie TEW - major Accountancy en Financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/2227
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nulens.pdf445.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 25, 2022

Download(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.