Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24474
Title: De impact van specialisatie op de beroepsaansprakelijkheid van de vroedvrouw
Authors: Leen, Jill
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door een tendens van specialisatie. Diverse beroepssectoren zetten hierop in, waaronder de medische sector. De Belgische vroedvrouwen hebben jarenlang gepleit voor meer autonomie en nieuwe bevoegdheden. Met de inwerkingtreding van de gezondheidswet in 2006 poogde de wetgever om aan deze vragen tegemoet te komen. Door deze wet werd enerzijds duidelijk gesteld welke handelingen een vroedvrouw autonoom mag uitoefenen, anderzijds werden haar wettelijke bevoegdheden verruimd. In Nederland daarentegen oefenen verloskundigen al jaren autonome en gespecialiseerde bevoegdheden uit. De vraag rijst wat de impact is van specialisatie op de beoordeling van de civielrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de vroedvrouw. Deze vraag vormt dan ook de centrale onderzoeksvraag van deze masterscriptie. Eerst wordt het juridisch kader geduid waarin een vroedvrouw/verloskundige handelt op het niveau van de wettelijke bevoegdheden en het aansprakelijkheidsregime. Vervolgens worden de resultaten van het gevoerde empirisch onderzoek en het rechtsvergelijkend rechtspraakonderzoek weergegeven. Het derde onderdeel van de masterscriptie knoopt de theorie aan de praktijk en formuleert concreet welke impact specialisatie heeft op de beroepsaansprakelijkheid van de vroedvrouw. Ten slotte worden een aantal uitdagingen geformuleerd voor de toekomst.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24474
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-26af-49a9-8548-1108d66deb52.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 15, 2022

Download(s)

20
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.