Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1060
Title: Functionele magnetische resonantiebeeldvorming van de hersenen
Authors: GEERTS, Joëlle
Issue Date: 2006
Abstract: Deze scriptie bestond uit drie studies in verband met functionele magnetische resonantie beeldvorming (f-MRI). Studie 1: Functionele magnetische resonantiebeeldvorming voor preoperatieve lokalisatie van eloquente hersenzones ten opzichte van hersentumoren: klinische implementatie en patiëntenstudie Het doel van deze studie was de implementatie van f-MRI voor klinisch gebruik bij patiënten met een hersentumor. Drieëntwintig patiënten ondergingen een f-MRI-onderzoek als preoperatieve oppuntstelling van een tumoraal letsel in de nabijheid van een eloquent hersengebied. De ligging van de tumor ten opzichte van de f-MRI-activatiezone representatief voor dit eloquent hersengebied werd bepaald. De postoperatieve toestand van de patiënten werd vergeleken met het resultaat van het f-MRI-onderzoek. Van de drieëntwintig patiënten hadden vier patiënten een niet interpreteerbaar (en dus klinisch niet bruikbaar resultaat). Bij negen patiënten toonde het f-MRI-onderzoek aan dat het eloquente hersengebied voldoende ver (>2cm) verwijderd was van de tumor, waardoor een volledige resectie mogelijk was. Zeven van deze negen patiënten hadden geen postoperatieve deficieten in de eloquente hersengebieden. Eén patiënt toonde tijdelijke postoperatieve problemen en één patiënt werd nog niet geopereerd. Bij de overige tien patiënten bevond het eloquente hersengebied zich op minder dan twee centimeter van de tumor, waardoor slechts een partiële resectie van de tumor kon uitgevoerd worden. Zes van de tien patiënten hadden geen neurologische problemen. Drie patiënten vertoonden postoperatief tijdelijk of blijvende neurologische problemen. Bij één patiënt werd beslist niet te opereren. Klinische implementatie van f-MRI was belangrijk voor de preoperatieve evaluatie van patiënten met een hersentumor. Studie 2: Verschil in lateralisatie van de zone van Broca bij mannen versus vrouwen Het doel van deze studie was te evalueren met behulp van f-MRI of er een verschil is in de lateralisatie van de zone van Broca (motorische spraakregio) bij vrouwen versus mannen. In deze studie werden zeven rechtshandige vrouwen en zeven rechtshandige mannen geïncludeerd. Er werd gebruik gemaakt van de woordvindingoefening. De two-sample Wilcoxon rank sum test toonde op het 0.05 significantie niveau aan dat er een verschil was in de lateralisatie van de zone van Broca tussen mannen en vrouwen. Deze spraakzone was bij vrouwen minder sterk naar links gelateraliseerd dan bij mannen. Hieruit kon besloten worden dat vrouwen mogelijk een vlotter en completer herstel hebben van de motorische spraakfunctie bij een letsel in de zone van Broca aan de linkerzijde. Studie 3: Visualisatie van de zone van Wernicke: semantische beslissingstaak versus woordvindingoefening Het doel van deze f-MRI-studie was een hogere sensitiviteit te bereiken voor de visualisatie van de anatomisch onscherp omschreven zone van Wernicke. Een specifiek stimulatieprotocol (semantische beslissingstaak) werd aangemaakt en vergeleken met de woordvindingoefening in zes personen. Beide stimulatieprotocols waren even sensitief voor de visualisatie van de zone van Wernicke, maar er was een verschil in de lateralisatie en specifieke lokalisatie van de activatiezones. De semantische beslissingstaak was een klinisch bruikbaar paradigma voor de visualisatie van de zone van Wernicke, waarbij de zone van Wernicke zowel qua lateralisatie als lokale uitbreiding vollediger kon worden gevisualiseerd.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1060
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geerts_joëlle.pdf5.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 28, 2022

Download(s)

4
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.