Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13390
Title: De vzw als “administratieve overheid” in de zin van art. 14, § 1, 1° RvS – Wet: de weg van de verwekking tot de geboorte
Authors: BAEKELAND, Christophe 
Issue Date: 2010
Source: Chroniques de droit public, 2010 (4), p. 437-474
Abstract: Steeds vaker maakt de overheid gebruik van het privaatrecht. De uitoefening van taken van algemeen belang noodzaakt haar echter vaak om dit privaatrecht te benaderen vanuit een publiekrechtelijke context. Een toepassing hiervan vinden we bij de vzw’s die de overheid binnen het kader van de externe verzelfstandiging opricht of waar zij in participeert omdat zij een belangeloze activiteit van algemeen belang in een afzonderlijke rechtspersoon wil onderbrengen. Dergelijke functionele decentralisatie is geenszins eenvoudig en brengt enkele bedenkingen met zich mee. Zo vragen we ons af in welke mate de overheid zich vrij kan beroepen op het private verenigingsrecht en welke bevoegdheden zij desgevallend aan de vzw kan delegeren. Mogelijks zijn er niveaugerelateerde verschillen inzake de beperkingen tussen de verschillende overheden. Vervolgens gaan we na of dergelijke vzw’s gekwalificeerd kunnen worden als een “administratieve overheid” in de zin van art. 14, § 1, 1° RvS – Wet en dus in welke mate zij voor de rechtsgeldigheid van hun beslissingen onder de controlebevoegdheid vallen van de Raad van State in plaats van onder de ratione materiae van de burgerlijke rechter.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13390
ISSN: 1379-0323
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.