Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13675
Title: De verjaring van de eis tot terugbetaling van onterecht geïnde belastingschulden: species van het genus schuldvordering ten aanzien van de overheid?
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Rechtskundig weekblad, 2011-2012 (30), p. 1334-1338
Abstract: Art. 100, 1° van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalt dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt voor alle schuldvorderingen die voor de Staat geen vaste uitgaven uitmaken, tenzij het gaat om vorderingen die door een afwijkende wetsbepaling aan een andere, bijzondere verjaringstermijn zijn onderworpen. De terugbetaling van een in strijd met art. 295, § 1, tweede lid WIB64 en art. 394, § 1, tweede lid WIB92 geïnd bedrag, maakt voor de Belgische Staat geen vaste uitgave uit.
Keywords: Verjaring; Schuldvordering ten laste van een overheid; KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit; Toepassingsgebied; Vordering tot terugbetaling van ten onrechte geïnde belastingschulden
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13675
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
http___80.65.129.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE112.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 18, 2022

Download(s)

4
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.