Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13681
Title: Het recht van terugkoop van de overheid op grond van de economische expansiewetgeving: veel antwoorden, maar nog meer vragen
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Rechtskundig weekblad, 2010-2011 (30), p. 1242-1252
Abstract: In uitvoering van de economische expansiewetgeving van 30 december 1970 stelde de overheid goedkope gronden ter beschikking van bedrijven en ondernemers. Maar, voor wat hoort wat, om welke reden een aantal eigendomsbeperkingen werden ingebouwd. Voor het geval de aan de koper in de akte opgelegde bestemmingsvoorschriften en gebruiksmodaliteiten niet werden nageleefd, kwam aan de overheid een recht van terugkoop toe, in beginsel tegen de initiële – geïndexeerde – verkoopprijs. Hoewel zowel het Hof van Cassatie als het Grondwettelijk Hof zich reeds hebben uitgesproken over dit terugkooprecht, blijven nog een aantal essentiële vragen onbeantwoord, zoals de precieze aard van de gebruiksmodaliteiten, de kwalificatie van het terugkooprecht (o.a. relevant in geval van faillissement van de koper) en de invloed van het goedkeuringsbeding – voorbehouden aan de overheid in geval van wederverkoop – op de rechtsgeldigheid van dit terugkooprecht, in het licht van de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ten slotte rijst ook de vraag naar het (actuele) lot van overeenkomsten tot stand gekomen onder vigeur van de wet van 30 december 1970, aangezien deze wet inmiddels opgeheven werd.
Keywords: Economische reglementering; Wet van 30 december 1970 op de economische expansie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13681
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074_A1242.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE130.14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.