Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13895
Title: Het Sociaal Strafwetboek gewikt en gewogen
Editors: PEETERS, Johan 
Issue Date: 2011
Publisher: Intersentia
Abstract: Dit boek bundelt de referaten van de studienamiddag over het Sociaal Strafwetboek die aan de Universiteit Antwerpen georganiseerd werd. Het initiatief kwam tot stand door een vruchtbare samenwerking tussen de Onderzoeksgroep Sociale concurrentie & Recht (UA), de Vereniging voor Arbeidsrecht vzw, het Arbeidshof en het Hof van Beroep te Antwerpen. De eerste pogingen om het sociaal strafrecht – tot vóór de wet een onsamenhangend amalgaam van tientallen wetteksten – te codificeren, dateren al van ruim een decennium geleden. Het ambitieuze codificatieproject van de federale wetgever resulteerde uiteindelijk in de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek. Het Sociaal Strafwetboek treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, doch uiterlijk op 1 juli 2011. In een eerste bijdrage becommentarieert prof. dr. Fabienne Kéfer (Université de Liège), die als bevoorrecht deskundige nauw betrokken was bij de parlementaire voorbereiding van de wet, de krachtlijnen van het nieuwe wetboek. Substituut-generaal Henri Vanderlinden (Arbeidshof Antwerpen), eveneens als expert betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving, gaat dieper in op de opsporing en vervolging van de sociaalrechtelijke inbreuken van het Sociaal Strafwetboek. Raadsheer Johan Jaques (Hof van Beroep Antwerpen) behandelt het sterk gewijzigde systeem van strafvervolging en de verschillende sanctieniveaus in het nieuwe wetboek. De inleiding bij dit geheel wordt verzorgd door raadsheer Peter Hoet (Hof van Cassatie), die de studienamiddag ook voorzat. De bijdragen in dit boek vormen voor elke rechtsbeoefenaar een onmisbare en kritische handleiding bij de studie en toepassing van het (ver)nieuw(d)e sociaal strafrecht.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13895
ISBN: 978-94-0000-221-0
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.