Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/15303
Title: Lokale politiek-ambtelijke verhoudingen anno 2012
Authors: HENNAU, Sofie 
ACKAERT, Johan 
Issue Date: 2013
Publisher: Vanden Broele
Source: Crabbé Patrick (Ed.). Jaarboek 2012 van de Vlaamse lokale ontvangers, p. 57-65
Abstract: Een samenwerkingsmodel organiseren tussen politiek en administratie. Dat is één van de centrale doelstellingen van het gemeentedecreet. Om de relatie tussen het ambtelijke en het politieke niveau te stroomlijnen biedt het decreet gemeentebesturen verschillende instrumenten aan. Zo creëerde het decreet de mogelijkheid om bevoegdheden te delegeren van de politiek naar de ambtenarij. Andere instrumenten die de relatie tussen politiek en administratie moeten verbeteren zijn het managementteam en de afsprakennota. Deze bijdrage focust op de evolutie van de verschillende instrumenten. Vooraleer stil te staan bij de resultaten schetsen we kort de context waarin het gemeentedecreet tot stand is gekomen alsook de methodologie van het onderzoek.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/15303
Link to publication: http://www.ontvangers.be/Portals/0/VLO-jaarboek-2012.pdf
ISBN: 9789049609269
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.