Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17328
Title: Go through or go around: een bio-economisch model
Authors: Lucas, Robin
Advisors: LIZIN, Sebastien
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef werd onderzocht of het al dan niet aangewezen is om de Daalbroekstraat, een sluipweg gelegen in het Nationaal Park Hoge Kempen, af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hierbij werd rekening gehouden met zowel economische effecten (zoals de extra brandstof- en tijdskosten) als ecologische effecten (zoals de hinder van fauna en de emissies van schadelijke polluenten). Dit onderzoek werd gevoerd a.d.h.v. een kwalitatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA). Dit is een onderzoeksmethode die vanuit maatschappelijk standpunt bekijkt of het rendabel is om een project, in dit geval de sluiting van de Daalbroekstraat, uit te voeren. Hierbij werden zoveel impacts als mogelijk in monetaire waarden uitgedrukt, opdat de netto contante waarde (NCW) van het project berekend kan worden. De impacts waarvoor het onmogelijk was om ze in monetaire waarden uit te drukken, werden vervolgens kwalitatief besproken. Afgaande op de negatieve NCW van de monetaire analyse (-19.310.681,08 euro over een periode van 50 jaren) zou men het project niet mogen uitvoeren. De kwalitatieve analyse kwam dan weer tot het besluit dat het wel aangewezen is om de Daalbroekstraat af te sluiten. Er kon bijgevolg geen eenduidige conclusie geleverd worden, waardoor verder onderzoek aan te raden is.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17328
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09280672013588.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 16, 2022

Download(s)

10
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.