Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17555
Title: Het tergend en roekeloos geding in administratieve procedures
Authors: Vanlook, Wim
Advisors: VERBIST, Stijn
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterproef wordt onderzoek gevoerd naar de toepassing van het kennelijk onrechtmatig beroep ex art. 37 RvS-wet. Vooreerst wordt de term procesrechtsmisbruik besproken en nagegaan of dit begrip een rechtsfiguur sui generis is, dan wel gebaseerd is op de algemene leer inzake rechtsmisbruik. Daarna volgt, ter illustratie, een overzicht van enkele situaties die door de rechtspraak al dan niet als tergend, roekeloos of kennelijk onrechtmatig beschouwd worden. Aangezien art. 37 RvS-wet dicht aanleunt bij het tergend of roekeloos geding uit het gerechtelijk privaatrecht, worden art. 1072bis en 780bis Ger.W. eveneens geanalyseerd. Vervolgens wordt het onderscheid met de roekeloze en tergende eis uit het socialezekerheidsrecht verduidelijkt. Ten slotte wordt kort ingegaan op de wijze waarop misbruik van procesrecht bestraft wordt voor de administratieve rechtscolleges, m.n. de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de administratieve overheden.
Notes: master in de rechten-overheid en recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17555
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09281822013289.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 25, 2022

Download(s)

12
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.