Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17563
Title: De gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut
Authors: Claesen, Kris
Advisors: FOUBERT, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: In deze masterscriptie zal de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen centraal staan. Het zal voornamelijk de bedoeling zijn om te kijken of de wetgever met deze wet op een voldoende wijze tegemoetkomt aan de eisen van het Grondwettelijk Hof. Op 7 juli 2011 oordeelde het Hof namelijk dat het onderscheid tussen beide statuten op het vlak van de opzeggingstermijnen en de carenzdag artikel 10 en 11 van de Grondwet schond. De wetgever kreeg vervolgens tot 8 juli 2013 om deze schending weg te werken. Bijgevolg ga ik bekijken in hoeverre de voorgestelde wijzigingen voldoen om het onderscheid weg te werken. Vooraleer hier een antwoord op gegeven zal worden, zal eerst kort de historie van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden worden geschetst. Vervolgens zal de nieuwe wet uitvoerig worden besproken. Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Alleen de zaken die helpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden zullen aan bod komen. Voor de andere nieuwigheden wordt verwezen naar andere bijdragen die hierover uitweiden. Er is er ook voor gekozen om een rechtsvergelijkende studie te doen, meer bepaald met Duitsland, gezien zich daar een gelijkaardige evolutie als in België heeft voorgedaan. Het zal voornamelijk de bedoeling zijn om ideeën op te doen die ten slotte kunnen worden voordragen in de conclusie. Het is ook in de conclusie dat de centrale onderzoeksvraag beantwoord zal worden.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17563
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10301552013299.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 25, 2022

Download(s)

8
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.