Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9588
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDRAYE, Anne Mie-
dc.date.accessioned2009-05-04T11:16:56Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.isbn978-2-8044-2032-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/9588-
dc.description.abstractMet dit handboek wordt een overzicht beoogd van de van kracht zijnde regelgeving inzake de bescherming van het onroerend en het roerend erfgoed binnen het Vlaams Gewest respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap. In een eerste inleidend hoofdstuk wordt, na een beknopte historische situering, ingegaan op de huidige bevoegdheidsregeling en op de instellingen en adviesraden die bij de zorg voor het erfgoed betrokken zijn. Hierbij komt de vernieuwde organisatiestructuur, die het gevolg is van Beter Bestuurlijk Beleid, uitgebreid aan bod. Aansluitend wordt een eerste deel van het handboek gewijd aan de bescherming van het onroerende erfgoed . Uitgangspunt voor de bespreking hiervan wordt gevormd door een aantal internationale conventies die binnen Unesco en de Raad van Europa tot stand kwamen en die door ons land werden geratificeerd, zo bij voorbeeld de Werelderfgoedconventie, het Verdrag van Firenze inzake de bescherming van landschappen… Met de internationale context als achtergrond, wordt de decreet- en regelgeving besproken die de bescherming regelt van respectievelijk monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische goederen en landschappen. Er wordt in dit deel tevens een apart hoofdstuk gewijd aan de bescherming van het varend erfgoed: de terzake goedgekeurde regeling sluit immers zowel inhoudelijk als qua bevoegdheid nauw aan bij de overige beschermingsregelingen onroerend erfgoed die binnen het Vlaams gewest van kracht zijn. Voor de diverse onderwerpen wordt op systematische wijze ingegaan op definities, beschermingsprocedures en hun rechtsgevolgen, beheer, premies, fiscale stimuli en handhaving. Het tweede deel van het handboek, over het roerende erfgoed, begint met een beschrijving van de Europese verordening en richtlijn inzake de uitvoer respectievelijk de teruggave van cultuurgoederen. Aansluitend worden een aantal federale wetten besproken: zij regelen onder meer de inbetalinggeving van kunstwerken om aan successierechten te voldoen. Tot slot worden het decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, het zogenaamde “Topstukkendecreet” en het bijhorende uitvoeringsbesluit toegelicht. Ook voor deze materie wordt de systematiek gehanteerd die bij de bespreking van de bescherming van het onroerende erfgoed werd uitgewerkt.-
dc.language.isonl-
dc.publisherLarcier-
dc.subject.otherinternational federal and regional protection of movable and immovable heritage-
dc.titleDe bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-,decreet en regelgeving van kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap-
dc.typeBook-
dc.relation.edition1-
local.format.pages452-
local.bibliographicCitation.jcatB1-
local.type.specifiedBook-
dc.bibliographicCitation.oldjcatB1-
item.fullcitationDRAYE, Anne Mie (2007) De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-,decreet en regelgeving van kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap.-
item.fulltextNo Fulltext-
item.accessRightsClosed Access-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

6
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.