Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13360
Title: Analyseren van de Vlaamse regelgeving en praktijken met het oog op de correcte toepassing van de REACH-Verordening, en de uitwerking van een methodiek en werkwijze voor het optimaal inspelen op de REACH-mechanismen vanuit de Vlaamse overheid
Authors: HOPPENBROUWERS, Marianne 
VANHEUSDEN, Bernard 
CARLEER, Robert 
YPERMAN, Jan 
Issue Date: 2009
Abstract: Dit onderzoeksproject is ingegeven vanuit de bekommernis van de Vlaamse overheid om twee belangrijke aspecten te verzekeren. In de eerste plaats gaat het om de correcte toepassing van de REACH-Verordening door de Vlaamse overheid voor wat de verplichtingen betreft die eruit voortvloeien (inclusief het beoogde REACH-samenwerkingsakkoord). In het licht van de omvang van de betrokken Verordening is er nood aan een volledige inschatting van de impact ervan op bestaande reglementering en praktijken binnen de Vlaamse overheid. In de tweede plaats moet het projectteam de mogelijkheden aflijnen die door de REACH-Verordening en zijn procedures worden geboden, de zogenaamde REACH-Mechanismen, om bij te dragen tot een optimalere verwezenlijking van het Vlaamse milieubeleid. Dit rapport is gebaseerd op de drie tussentijdse rapporten en het ontwerp van eindrapport die telkens besproken werden met de stuurgroep. Het rapport bestaat uit zeven delen. In deel I wordt het ontwerp van REACH-samenwerkingsakkoord doorgelicht. Deel II omvat het voorstel tot wijzigingen aan de teksten van de Vlaamse milieuwetgeving. Vervolgens gaan we in deel III in op de zijdelingse impact van de REACH-Verordening. In deel IV komen twee bijzondere aandachtspunten aan bod: REACH en afval enerzijds en het feit dat REACH werkt op het niveau van de stof anderzijds. De REACH-Verordening brengt heel wat werk mee voor de overheden. In deel V is een voorstel uitgewerkt tot organisatie van de REACH-implementatie in het Vlaamse Gewest. In deel VI wordt voor de volledigheid een bondig overzicht gegeven van bestaande Vlaamse milieuwetgeving die niet of bijna niet door REACH beïnvloed zal worden. Ten slotte geeft deel VII het overzicht van de geraadpleegde stukken.
Keywords: Chemische stoffen; Europese wetgeving; directe toepasbaarheid; invloed op Vlaamse regels; milieuvergunning; REACH
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13360
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.