Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13674
Title: Festina lente? Over de (redelijke-)termijnproblematiek in het raam van aansprakelijkheidsvorderingen tegen overheden
Authors: Van Den Bergh, Bart 
Issue Date: 2011
Source: Rechtskundig weekblad, 2010-2011 (35), p. 1480-1488
Abstract: Ook al legt de wetgever aan de uitvoerende macht geen bepaalde termijn op om een commissie op te richten, dan vormt het verzuim om daartoe over te gaan binnen een redelijke termijn, een fout in de zin van art. 1382-1383 BW. In dit geval oordeelt de rechtbank dat de redelijke termijn is overschreden, aangezien de wet ruim tien jaar na haar publicatie nog niet is uitgevoerd. Een beroepsvereniging en haar leden lijden schade wanneer zij worden getroffen in hun beroepsbelangen, eer en goede naam. Een beroepsvereniging lijdt bovendien schade door het verlies van een kans om meer studenten aan te trekken en bijgevolg meer inkomsten te genereren en meer faam te verwerven. Wanneer de Belgische Staat verzuimt om binnen een redelijke termijn een commissie op te richten, bestaat de meest passende vorm van schadeherstel erin de Belgische Staat te veroordelen om, onder verbeurte van een dwangsom, deze commissie op te richten overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. Het feit dat de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde een kaderwet is en dat de invulling van de voorwaarden voor de uitoefening van deze praktijken aan de Koning is overgelaten, doorbreekt niet het oorzakelijk verband tussen het verzuim van de Koning deze wet uit te voeren en de schade geleden door de beroepsverenigingen van de beoefenaren van beroepen betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde
Keywords: Burgerlijke rechtspleging; Belang; Rechtspersoon; Rechtstreeks en persoonlijk belang; Onrechtmatige overheidsdaad; Stilzitten van bestuur; Verzuim binnen een redelijke termijn een wet uit te voeren; Geen uitvoering tien jaar na de publicatie van de wet; Onrechtmatige daad; Schade en schadeloosstelling; Begrip; Beroepsvereniging en haar leden; Aantasting van beroepsbelangen,eer en goede naam; Herstel in natura; Verzuim van Belgische Staat om binnen redelijke termijn een commissie op te richten; Veroordeling daartoe over te gaan onder verbeurte van dwangsom; Onrechtmatige daad; Oorzakelijk verband; Vaststelling door de feitenrechter; Niet-uitvoering van wet door de Koning
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13674
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
http___80.65.129.pdf
  Restricted Access
MAIN ARTICLE105.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.