Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13820
Title: Lacunes in art. 14 RvS-wet (noot onder GwH 10 maart 2011, nr. 36/2011)
Authors: VANDORMAEL, Karel-Jan 
Issue Date: 2012
Source: Rechtskundig weekblad, 2012, p. 1463-1466
Abstract: De ontstentenis van een wetsbepaling die een beroep organiseert tegen een beslissing van een orgaan van de Raad van State waarbij aan een lid van het auditoraat een maatregel van orde wordt opgelegd die een verhulde tuchtsanctie zou kunnen zijn, is niet verenigbaar met art. 10 en 11 Gw. Deze discriminatie vindt evenwel niet haar oorsprong in art. 14, § 1 RvS-Wet, maar vloeit voort uit het feit dat geen enkele bepaling van deze wet het mogelijk maakt een beroep in te stellen tegen een dergelijke beslissing. Het komt aan de wetgever toe het type van beroep te bepalen waartoe een beslissing van een orgaan van de Raad van State dat een lid van het auditoraat een maatregel van orde oplegt die een verhulde tuchtsanctie zou kunnen zijn, moet leiden, en dat beroep te organiseren. Hiertoe dient de wetgever rekening te houden met het feit dat de leden van het auditoraat in volle onafhankelijkheid hun verslagen en adviezen moeten kunnen opstellen.
Keywords: Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie; Raad van State - Bevoegdheid - Beslissing van orgaan van Raad van State waarbij aan lid van het auditoraat een maatregel van orde wordt opgelegd die een verhulde tuchtsanctie zou kunnen zijn - Ontstentenis van beroepsmogelijkheid - Door de wetgever op te vullen lacune - 2. Raad van State – Bevoegdheid – Beslissing van orgaan van Raad van State waarbij aan lid van het auditoraat een maatregel van orde wordt opgelegd die een verhulde tuchtsanctie zou kunnen zijn – Ontstentenis van beroepsmogelijkheid – Door de wetgever op te vullen lacune
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13820
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.