Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17724
Title: De rol van managementteams in de lokale beleidscyclus voor en na BBC
Authors: BLEYEN, Pieter
HENNAU, Sofie 
ACKAERT, Johan 
BOUCKAERT, Geert
Issue Date: 2014
Source: Politicologenetmaal 2014, Maastricht, 12/06/2014
Abstract: Welke invloed heeft de implementatie van regelgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus op de rol van de managementteams bij beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie in de Vlaamse gemeenten? Deze centrale onderzoeksvraag beantwoorden we op basis van de resultaten van twee surveys uitgevoerd in 2008 en 2013 bij de Vlaamse gemeentesecretarissen. Met behulp van een regressieanalyse is de samenhang tussen BBC, een reeks andere onafhankelijke variabelen en de rol van het managementteam nagegaan. De resultaten suggereren een positieve invloed van BBC op de invloed van het MAT in de beleidscyclus. Zo vinden we een positieve samenhang met het aantal beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan conform BBC en met de betrokkenheid van het MAT bij de opmaak van dit meerjarenplan. Bovendien neemt de verklaringskracht van het model sterk toe onder controle van de BBC-specifieke variabelen. Daarnaast hangt de invloed van het MAT samen met de vigerende organisatiecultuur: in die gemeenten waar de organisatie sterker gestroomlijnd is naar het diensthoofdenmodel en het belang van de afsprakennota hoger wordt ingeschat, neemt de slagkracht van het MAT toe. De gemeentelijke context levert daarentegen slechts een beperkte bijdrage in het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17724
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.