Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12368
Title: De rol van affectief-motivationele factoren voor geïnvesteerde studietijd bij eerstejaarsstudenten
Authors: DOUMEN, Sarah 
BROECKMANS, Jan 
MASUI, Chris 
Issue Date: 2011
Publisher: Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde
Source: De Wever, Bram & Vanderlinde, Ruben & van Braak, Johan & Van Houtte, Mieke (Ed.) Proceedings Studiedag Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek. p. 36-37.
Abstract: De hoeveelheid tijd die studenten investeren in zelfstudie en het volgen van lessen werd herhaaldelijk gelinkt aan behaalde examenresultaten (Credé, Roch, & Kieszczynka, 2010; Stinebrickner & Stinebrickner, 2004). Studenten verschillen aanzienlijk in de hoeveelheid tijd die ze investeren. Onderzoek naar studentkenmerken die deze individuele verschillen kunnen verklaren toonde bijvoorbeeld aan dat studenten die een hogere cognitieve vaardigheid hebben, minder tijd investeren (Plant, Ericsson, Hill, & Asberg, 2005), terwijl vrouwen meer tijd besteden aan hun studies (Brint & Cantwell, 2010). Doelstelling van onze paper is om na te gaan welke affectief-motivationele factoren studietijdinvestering voorspellen. In navolging van Boeckaerts (1996) veronderstellen we namelijk dat affectief-motivationale factoren een belangrijke rol spelen bij het leren, doordat ze adequate leerprocessen kunnen hinderen of aanmoedigen. Affectief-motivationele factoren van verschillende theorieën werden samengebracht om de relatie met studietijdinvestering te toetsen: academische zelf-effectiviteit (Bandura, 1982), leeroriëntatie (Dweck, 1999), causale attributie van mislukking (Weiner, 1979), actiecontrole (Kuhl, 1994; Volet, 1997), en studiekeuzezekerheid (Germeijs & Verschueren, 2006). Daarnaast werd geëxploreerd of relaties tussen deze affectief-motivationele factoren en studietijd verschillend waren voor studenten met lage vs. hoge examenresultaten. 323 eerstejaarsstudenten (143 vrouwen) van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen namen deel aan de studie. Studenten registreerden de geïnvesteerde studietijd voor een vak minstens wekelijks gedurende de hele onderwijsperiode door middel van een webapplicatie. Affectief-motivationele factoren m.b.t. dit vak werden gemeten met een vragenlijst. Hiërarchische regressie-analyses werden uitgevoerd met respectievelijk a) de totale hoeveelheid geïnvesteerde zelfstudietijd, b) de spreiding van de hoeveelheid zelfstudietijd over het trimester en c) de totale hoeveelheid gevolgde contacturen als afhankelijke variabelen. Affectief-motivationele variabelen werden toegevoegd bovenop relevante studentkenmerken (geslacht, studievertraging in het secundair onderwijs, voorkennis van wiskunde en intelligentietestscore aan het begin van het academiejaar). Affectief-motivationele variabelen waren vooral belangrijk voor de hoeveelheid geïnvesteerde zelfstudietijd. Alle deelaspecten van actiecontrole waren geassocieerd met zelfstudietijd: Gemakkelijk initiatief nemen om te studeren en volharden voorspelden meer zelfstudietijd, terwijl vaker het engagement voor het vak opgeven geassocieerd was met minder zelfstudietijd. Daarnaast ging een hogere zelf-effectiviteit gepaard met minder zelfstudietijd. Er werden echter differentiële resultaten gevonden wanneer de associaties werden vergeleken van studenten met een laag (Pc 33: punt ≤ 7/20) vs. hoog (Pc 67: punt ≥ 12/20) examenresultaat. Studenten met een laag examenresultaat investeren minder zelfstudietijd wanneer ze meer het engagement voor het vak opgeven, maar ook wanneer ze een lagere controle rapporteren over factoren die ze associëren met slechte resultaten voor het vak. Voor studenten met goede examenresultaten hangt een hogere zelfstudietijd vooral samen met gemakkelijker initiatief nemen om voor het vak te studeren, een lagere zelf-effectiviteit en een lagere intelligentietestscore.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12368
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.